About us

เราคือคนกลุ่มเล็กๆที่อยากจะบอกเล่าเรื่องราวของ Crypto Currency ให้คนไทยได้รับรู้

เริ่มจากการทราบถึงการมีอยู่ของ Bitcoin ไปจนถึง Alt Coin อีกมากมายหลายสกุล

เริ่มจากการออกตามหาชิ้นส่วนประกอบ Rig จากถึงการ Trade ใน Crypto Market

เราอาจไม่ได้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับมันแต่เราอยากบอกเล่าให้ทุกคนที่สนใจได้รับรู้

เพื่อเป็นอีกช่องทางในการติดตามข่าวสารและความเป็นไปของ Crypto Currency

— by —

— Bitcoin Addict Thailand Team —

Contact Us

Facebook : BitcoinAddictThailand (bitcoinaddictthailand)

Twitter : BitcoinAddictThailand (BitcoinAddictTH)

Email : contact@bitcoin-addict.com

========================================

Media Partners