ก.ล.ต. ไทยเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางผ่อนปรนการเสนอขาย ICO ในช่วง Pre-ICO และ Private sale

0
237

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการผ่อนปรนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์บางประการในการเสนอขาย ICO ในช่วง  pre-ICO และ private sale

ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561  กำหนดให้การเสนอขาย ICO จะต้องได้รับการอนุญาตจาก ก.ล.ต.ก่อนและต้องผ่านทาง ICO portal เท่านั้น  แม้จะเป็นการเสนอขายในวงจำกัด  ซึ่งหากนำเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในช่วง pre-ICO และ private sale ก็จะเป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติ ทาง ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะผ่อนปรนกฎเกณฑ์บางประการ โดยมีแนวทางจะอนุญาตการเสนอขายดังกล่าวเป็นการทั่วไป รวมทั้งยกเว้นหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน  ตลอดจนลดภาระหน้าที่สำหรับผู้ให้บริการ ICO portal ลง

ในช่วง pre-ICO และ private sale ข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้ลงทุนจะมีเพียงจำกัด  ซึ่งมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูง ทาง ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะผ่อนปรนเกณฑ์ให้เฉพาะกรณีการเสนอขาย ICO ที่มีการจำกัดจำนวนผู้ลงทุน  ได้แก่ (1) ผู้ก่อตั้งหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการ จำนวนไม่เกิน 50 รายในระยะเวลา 12 เดือน หรือ (2) บุคคลใด ๆ ในวงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 12 เดือน หรือ (3) เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน นิติบุคคลร่วมลงทุน กิจการเงินร่วมลงทุน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้ลงทุนในช่วงอื่น ๆ  อย่างเช่น public ICO ทาง ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะกำหนดให้ต้องกระจายโทเคนดิจิทัลให้แก่ผู้ลงทุนทุกกลุ่มพร้อมกันภายหลังปิด public ICO ในกรณีที่มีส่วนลดหรือโบนัส จะถูกห้ามขาย (lock-up) เป็นระยะเวลา 6 เดือน

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ www.sec.or.th/hearing ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 

ที่มา : LINK

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.