Bitkub จับมือภาครัฐและเอกชน จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับ blockchian เพื่อพัฒนาวงการ blockchain ไทยอย่างยั่งยืน

0
819

บิทคับจับมือภาครัฐและเอกชน เชิญองค์กรบล็อกเชนยุโรปประชุมสัมมนาวิชาการสุดยอดบล็อกเชนปักหมุดไทยสู่แผนที่โลกนักพัฒนาบล็อกเชนเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2019

(30 พฤศจิกายน 2561) บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด ประธานเครือข่ายบล็อกเชนในประเทศไทย จับมือ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เครือข่ายยูโรเปียนบล็อคเชนฮับ (European Blockchain Hub) องค์กรนานาชาติที่ไม่แสวงผลกําไร และ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ร่วมเป็นเจ้าภาพ งานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติสุดยอดบล็อคเชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น “Blockchain For Sustainable Development Goals Tour Summit 2018/19” เพื่ออัพเดทความรู้บล็อคเชนโลกจากกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา อาเซียน พร้อมกรณีศึกษาจากอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ประยุกต์ใช้ได้ผลจริง ให้กับกลุ่มผู้นําภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทย ให้สามารถรับมือกับวิกฤตพลวัตที่กําลังคืบคลานเข้าสู่ประเทศไทยและเพื่อให้สามารถดึงศักยภาพของเทคโนโลยีบล็อคเชนมาสร้างรูปแบบใหม่เพื่อให้บริการได้ตรงตามความต้องการของประชาชนไดทัน

S__21954598

จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตัล กรุ๊ป โฮลดิ้ง จํากัด (BCGH) ประธานเครือข่ายบล็อกเชนในประเทศไทย กล่าวถึงที่มาของงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติสุดยอดบล็อคเชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น “Blockchain For Sustainable Development Goals Tour Summit 2018/19” ว่า “จัดขึ้นโดยเครือข่ายยูโรเปียนบล็อกเชนฮับ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนจากประเทศยุโรปและประเทศเครือข่ายต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 20 ประเทศ ทั้งในระดับรัฐบาลและเอกชน อันประกอบด้วย อังกฤษ ลักเซมเบิร์ก สเปน โปแลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย สวีเดน สโลวีเนีย ในภาคพื้นยุโรป และ อินโดนีเซีย ฮ่องกง ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เกาหลี อินเดีย โดยประเทศไทยได้รับการรับรองและแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ โดยมี BCGH เป็นประธานเครือข่ายในประเทศไทย

S__21954606

การสัมมนาครั้งนี้ มีหัวข้อการสัมมนาที่เข้มข้นมากมาย อาทิ

1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในภาคพื้นประเทศยุโรปสู่เอเชีย และในประเทศไทย (Blockchain Technology Success Case Sharing from Europe to Asia & Thai)

ที่ชี้ให้เห็นถึงความสําเร็จและการประยุกต์ใช้บล็อกเชนเทคโนโลยีในยุโรป เอเชีย และไทย เพื่อให้การบริหารงานในภาครัฐและเอกชนในวงกว้างตั้งรับได้ทันกับคลื่นปฏิวัติเทคโนโลยีบล็อกเชนในวงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การเงินธนาคาร, ขนส่งโลจิสติคส์, การค้า ทรัพยากรบุคคล ซึ่งคุณแอนจา บลาจ ผู้แทนเครือข่ายยูโรเปียนบล็อคเชนฮับได้ยกตัวอย่างขององค์กรในยุโรปและเอเชียที่เริ่มใช้งานบล็อกเชนในส่วนต่าง ๆ สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2019

2. เทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนา และช่วยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลของประเทศได้อย่างไร (How Blockchain Technology can enable National Growth & Support National Infrastructure)

นําโดยเนื้อหาด้านผลประโยชน์ของการเชื่อมโยงบล็อกเชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชาติในทวีปยุโรป จากมุมมองของ คุณเร็กซ์ ยีพ สมาชิกก่อตั้งยูโรเปียนบล็อกเชนฮับ และการเตรียมตัวของภาครัฐและเอกชนเมื่อมีนโยบายการใช้บัตรประชาชนกับบล็อกเชน โดย ดร.ภูมิ ภูมิรัตน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ได้กล่าวถึงผลกระทบฟินเทคและข้อมูลความปลอดภัยทางไซเบอร์ นอกจากนี้บล็อกเชนยังกระทบต่อวงการสื่อด้วย โดย คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BCGH กล่าวถึงทางออกและผลสะท้อนของต่อวงการสื่อสารมวลชน โฆษณาและการรับรู้ของประชาชนอย่างไร

S__21954595

3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน–บล็อกเชนเพื่อใช้ในการรับรองความถูกต้อง (BlockchainPractical Case – Blockchain for Authentication)

การยืนยันความถูกต้องและที่มาของสิ่งของที่มีมูลค่า เช่น เอกสารสําคัญ เอกสารแสดงตัวตน สิ่งของมีค่า เวชภัณฑ์ สินค้า เครื่องสําอาง โดย คุณอํานาจ บุญขวัญ ผู้อํานวยการฝ่ายขายและการตลาด บมจ. ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง ได้แบ่งปันความรู้เรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม เมื่อเกิดการพิสูจน์ อัตลักษณ์ของคน เอกสาร สิ่งของ และสินค้า โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนได้แล้ว

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน–ในงานราชการ (BlockchainPracticalCase–GovernmentSector)

เจาะลึกการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนภาครัฐในสหภาพยุโรป สู่การใช้งานในประเทศไทย โดยในการเสวนาได้มีการนํากรณีศึกษาจากหลายประเทศในสหภาพยุโรปมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในงานราชการไทยได้อย่างไร

5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน–ยกระดับเศรษฐกิจการค้าในธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ ทรัพย์สินทางปัญญา และ การติดตามที่มาของสินค้า (Blockchain Application in new era of Trade; Trade Finance, Intellectual Property and Traceability)

เปิดโลกบล็อกเชนในบริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ ทรัพย์สินทางปัญญา และการค้ายุคใหม่ โดย ดร. สมนึก คีรีโต ที่ปรึกษา กระทรวงพาณิชย์ และผู้อํานวยการ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาพร้อมกับ คุณดาววิภา ลี้กําจร ผู้อํานวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจใหม่ สํานักงานนโยบายเเละยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์มาร่วมชี้แจงโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าใจแนวทางของรัฐบาลและกระทรวงในการประยุกต์ใช้ในการยกระดั บเศรษฐกิจการค้า

6. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน–การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการศึกษากรณีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เคบีทีจี (Blockchain Application in education; case study Chulalongkorn University and KBTG)

การเปิดเผยครั้งแรกของการใช้บล็อกเชนในองค์กรการศึกษาขนาดใหญ่โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณสิริวัฒน์ เกษมวัฒนาโรจน์ Advance Visionary Architect กสิกร บิซิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ป (เคบีทีจี) กล่าวถึงการนําเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการศึกษาได้ เพื่อเป้าหมายสู่การขับเคลื่อนภาคธุรกิจและภาครัฐที่สําคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต

จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BCGH ประธานเครือข่ายบล็อกเชนในประเทศไทย กล่าวถึงผู้ที่พลาดโอกาสในการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ สามารถติดตามเนื้อหาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bitkubblockchain.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.