มาเลเซีย เสนอให้ Digital Currency จะต้องถูกตรวจสอบจากรัฐบาล

0
1081

เมื่อไม่นานมานี้ Digital Currency (BNM) ซึ่งเป็นธนาคารกลางของประเทศมาเล้ซีย ได้ออกร่างกฎเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลสำหรับประชาชนและธุรกิจที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้ โดยกฎระเบียบใหม่นี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายของประเทศเมื่อปี พ. ศ. 2544 หากแนวทางดังกล่าวได้รับการอนุมัติ  ผู้ที่ทำการซื้อขาย cryptocurrency ทั้งหมดจะต้องจัดทำสถิติปริมาณของการซื้อขาย Digital Currency โดยจะต้องมีการระบุธุรกรรมที่เข้าและออก ของการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นทั้งหมด

Central_Bank_of_Malaysia_logo

The Bank Negara Malaysia: “เว็บ Exchange จะต้องชี้แจงรายละเอียด”

ธนาคารกลางของมาเลเซีย (ฺ์BNM) ได้ออกร่างกฎระเบียบการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลสำหรับการปรึกษาหารือกับรัฐบาล โดยกฎหมายนี้ยังรวมถึงการซื้อขาย cryptocurrencies ทั้งหมดด้วย  และจะมีการพิจารณาเป็นรายบุคคลสำหรับคนที่ทำการซื้อขายธุรกรรมขนาดใหญ่ นี่จะเป็น “ข้อกำหนดเรื่องความโปร่งใส” ซึ่งเว็บ Exchange จะต้องนำส่งรายงานข้อมูลแก่ BNM เป็นรายไป

“ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลต้องทำรายงานชี้แจงรายละเอียดให้แก่ธนาคาร” ธนาคารกลางอธิบาย

“ความล้มเหลวของรายละเอียดที่นำมาชี้แจง  หรือความสอดคล้องกับภาระหนี้  อาจทำให้เว็บ Exchanges ทั้งหลายถูกกฎหมายเข้ามาควบคุม และหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ภายใต้  AMLA (การต่อต้านการระดมทุนสำหรับการก่อการร้ายและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย)  จะต้องยุติการให้บริการ ในมาเลเซีย”

bank-negara-630x420

Cryptocurrencies เช่น Bitcoin ไม่ได้ถูกกฎหมายในประเทศมาเลเซีย

นอกจากนี้ เว็บ Echaange จะต้องมีการทำ KYC (Know-Your-Customer) เมื่อมีคนมาสมัครใช้งานเว็บเป้าหมายของการตรวจสอบผู้มาใช้งานนั่นก็คือการป้องกันการฟอกเงิน และการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย  นอกจากนี้ธนาคารกลางยังระบุว่า  สกุลเงินดิจิทัลนั้นยังไม่ได้รับการควบคุมอย่างเป็นทางการและมีความเสี่ยงของการทำธุรกรรมกับ cryptocurrencies  ก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้

“ผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลจะไม่ได้รับการคุ้มครอง  เพราะข้อตกลงที่มีอยู่นั้นคุ้มครองเฉพาะกับสถาบันการเงิน  โดยจะควบคุมในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือความเสียหายใด ๆเกิดขึ้น”

ชาวมาเลเซียและกลุ่มธุรกิจ  อาจขอให้มีการทำ Feedback เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับกฎหมายที่เสนอขึ้นมานี้

หลักเกณฑ์ที่เสนอนี้  ถือเป็นขั้นตอนแรกที่จะทำให้ cryptocurrencies นั้นมีความโปร่งใส  BNM กล่าวว่าพวกเขาจะตรวจสอบ bitcoin และ cryptocurrencies อื่น ๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงที่นักลงทุนรายย่อยต้องเผชิญ  นอกจากนี้ธนาคารกลางยังยินดีรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นลายลักษณ์อักษร  เกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับร่างนี้  และจะมีการสรุปผลของกฎหมายในวันที่ 14 มกราคม 2018

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.